Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

De Aquariuskronieken van Nostradamus: Deel 1

De Aquariuskronieken van Nostradamus: Deel 1

Wijlen master hypnotherapeut Rob van der Wilk brengt licht in de mystieke voorspellingen van de 16de-eeuwse profeet Nostradamus. Michel de Nostradame verwierf wereldbekendheid tot op de dag van vandaag en tot in de verre toekomst met zijn boek ‘De Profetieën’. In dit eerste deel van de Aquariuskronieken van Nostradamus bekijken we enkele stukken uit het boek die gaan over Nostradamus’ eigen tijd en WOII. Volgende week hebben we het dan in Deel 2 over het Aquariustijdperk en de folteringen die Nostradamus onderging vanwege zijn profetieën.

| LEESTIP: Lees het 2e deel van de Aquariuskronieken van Nostradamus hier.

”Mijn profetieën heb ik samengesteld in elk honderd verzen die een profetische inhoud hebben. De voorspellingen strekken zich uit vanaf het heden tot aan het jaar 3797.”

‘Het is mijn wil om mijn nachtelijke studies ter herinnering na te laten als mijn levenslot tot het verleden behoort. Mijn profetische visioenen zijn voor het algemeen nut voor de mensen. Ik heb besloten mijn profetieën in nevelen te hullen omdat het niet zo mag zijn dat regeringen, godsdiensten en sekten over een nauwkeurig toekomstbeeld beschikken.

Er zou niet alleen gebruik van worden gemaakt, maar ook misbruik. De toekomst is van God en wordt bepaald door God alleen. God heeft de mensen de mogelijkheid gegeven om het voorspelde lot te bepalen. Daarvoor moet de mens naar zichzelf luisteren, het is Gods stem die in iedereen weerklinkt. Ik neem ook de woorden van de verlosser in acht.

Waak ervoor, dat u het heilige niet aan de honden geeft en geen parelen voor de zwijnen gooit. Waarna zij zich zullen omkeren en naar u stormen.

Vervolgens wil ik erop wijzen waarom ik het lot van de mensen in duistere en verwarde zinspreuken heb vastgelegd, in profetische vormen. Door de tijd heen en in de loop der tijden zullen er mensen zijn en komen die de helderziende geest van het waarzeggen ontvangen. De helderziende geest is niet voorbehouden aan de wijze en verstandige.'

'Zij die ontvangen zullen de toekomstige gebeurtenissen waarnemen en mijn profetieën zullen door de helderziende macht als zonnestralen over hen komen. De mens kan met zijn natuurlijk verstand de geheimen van God niet leren kennen. Ook is het de mens niet gegeven om de juiste tijden en ogenblikken te kennen. Maar door de tijd zullen er mensen zijn en komen die de geheimen van het verleden en de toekomst door hun natuurlijk instinct zullen ontvangen door het goddelijk vuur.

De profetieën dank ik aan mijn bovennatuurlijke ingeving. Ook ik ben sterfelijk, en ben met mijn zintuigen niet verder van de hemel verwijderd dan met mijn voeten van de aarde. Ook ik ben een zondaar in de wereld en onderworpen aan alle menselijke aanvechtingen. Mijn profetieën heb ik samengesteld in elk honderd verzen die een profetische inhoud hebben. De voorspellingen strekken zich uit vanaf het heden tot aan het jaar 3797.

Michel de Nostradame, 1555

De profetieën

Catharina, een bijzondere vriendin

De koningin van Frankrijk, Catharina de Medici, was erg gesteld op Michels werk en had hem in het paleis uitgenodigd om horoscopen te maken van haar kinderen. Catharina is als een vriendin voor Michel en had hem ook uitgenodigd omdat ze het fijn vond om hem in haar nabijheid te hebben. Michel was een wijs man en lag gewoon goed bij de dames. Hij was al enkele dagen aan het hof en Catharina ging met Michel naar de vertrekken waar haar kinderen verbleven in het paleis.

‘Dit is de beroemde doctor de Nostradame, waarvan ik je verteld heb.’ Ze wijst naar haar oudste zoon François, de toekomstige koning van Frankrijk. François zegt waardig; ‘U bent welkom, monsieur. Mag ik u mijn toekomstige gemalin voorstellen, Mary, de koningin van Schotland?’

Michel maakt een buiging. ‘Ik voel me vereerd.’ Catharina is in haar schik en wijst naar haar dochter. ‘Dat is Elisabeth en dat de Duc d’Alencon’, ze wijst een baby aan die door een voedster wordt verzorgd. ‘En hij is Charles’, zegt Catharina. ‘De Duc D’Orleans.’ De kinderen dansen en maken muziek.

Plotseling kijkt Michel verward om zich heen en hoort een scherp en schril geluid dat door merg en been gaat. Charles speelt met een zwaard met zijn broer. Michel ziet bloed aan het zwaard dat Charles in zijn hand heeft. Michel schrikt van zichzelf. Niemand ziet wat hij wel ziet en hij ervaart dat dit een visioen is. Dan ziet hij dat er bloed langs de muren stroomt. De hele vloer zit onder het bloed. Hij ziet dat de kinderen onder het bloed zitten. Michel kijkt om zich heen. Het is vreselijk wat hij ziet.

Catharina ziet aan Michel dat hij niet in orde is, pakt hem bij zijn arm en wandelt de tuin in. ’Waarom bent u zo stil?’ vraagt ze aan Michel. Hij antwoordt niet. ‘Ik wil de waarheid weten’, zegt ze bezorgd en kijkt hem recht in zijn ogen. Michel aarzelt en weet niet wat hij moet zeggen. ‘Is het zo erg dat u alleen maar kan zwijgen?’ Michel zucht diep. ‘Rondom uw kinderen zal veel bloed zijn.’

”Mijn nieuwe boek zal over de volgende eeuw gaan en als het God behaagt, zal ik nog verder in de toekomst zien.”

‘Alstublieft,’ zegt Catharina, ‘wat heeft u gezien, ik moet het weten.’ Michel knikt en zegt: 'Elk van uw zonen zal koning van Frankrijk zijn, maar u zal ze allen overleven.’ Catharina kijkt hem geschrokken aan. ’Bent u daar zeker van?’ ‘Ja’, zegt hij. ‘Goed, ik moet me op vreselijke dingen voorbereiden.’ Catharina legt een arm om hem heen en zegt: ‘Ik zou u het liefst altijd bij me willen hebben.’ ‘Ik heb een taak die mij door God is opgelegd. Ik moet naar huis, Majesteit.’

‘Maar u moet beloven dat u alles wat u schrijft naar me opstuurt. Belooft u dat?’ ‘Het zal me een eer zijn.’ ‘Wanneer zal uw nieuwe boek verschijnen?’ ‘Binnenkort’, zegt Nostradamus. ‘Zeer binnenkort. Het zal over de volgende eeuw gaan en als het God behaagt zal, ik nog verder in de toekomst zien.’ Catharina slaat haar armen om hem heen. ‘Ik wens u alle kracht toe mijn vriend.’

Scaliger, vriend en leermeester

Onderweg naar zijn huis gaat Michel langs bij zijn oude vriend en leermeester in de occulte en esoterische wetenschappen, Scaliger. Hij komt laat in de middag aan. Eenmaal binnen ziet Michel dat er een schilder prachtige muurschilderingen maakt. Er staan overal potjes met verf. Scaliger komt kwaad de kamer in. In zijn hand heeft hij een boek, ‘De profetieën’ van Nostradamus.

‘Dit is dwaas, dom, ijdel en gevaarlijk', brult hij woedend uit. ‘Je brengt ons daarmee in gevaar. Wat heeft jou hiertoe aangezet?’ ‘Ik moest het doen. Iedere nacht concentreer ik me op mijn kom, gevuld met water. Ik houd mijn handen boven het flikkerende water dat wordt verlicht door de kaarsvlam. In mijn trance zie ik de vreselijkste dingen. Moord, verkrachting, foltering en de verschrikkelijkste oorlogen.’

‘Een vreselijke toekomst wordt door God aan mij geopenbaard. Ze vechten met boten onder water, vanuit de hemel gooien ze vuur naar beneden. Er zijn onzichtbare dampen die alles vernietigen.

‘Zal iemand dit nog overleven?’ vraagt Scaliger. ‘Ik weet het niet. Het gaat steeds verder, iedere nacht opnieuw. Ik ben nu in de 20ste en 21ste eeuw. De 20ste eeuw zal vreselijk zijn. Oorlogen zullen de aarde bedekken en het eind is niet te zien. Dictaturen zullen erg rijk zijn, heel veel mensen zullen van honger sterven. Ziekten zullen de mensen teisteren. De mensen zullen elkaar vervolgen.

Michel zijn handen zijn naar de hemel gericht. Scaliger kijkt geëmotioneerd naar Michel die in zijn trance de helderziende geest van God ontvangt.

Als de mensen begrijpen wat ik hen probeer te vertellen, kunnen ze hun lot veranderen. Alles kan ten goede keren als de mensen in de toekomst verstandig worden.

Nostradamus

Het teken van de dood

‘Het zal in de 20ste eeuw zijn dat een heidense sekte een overstroming van pijn en onmenselijk leed zal veroorzaken waarna de Antichrist de macht overneemt en zich boven alle regels, wetten en regeringen verheft. Koninkrijken zullen hun macht verliezen en nieuwe wetten worden verkondigd.

Zo zie ik dat er tegen het eind van de negentiende eeuw uit arme lieden in Oostenrijk een kind wordt geboren. Hij komt vanaf de Donau en de Boheemse grens. Hij zal naar zijn buurland gaan en leider van de Germaanse sekte zijn. Niemand zal zoveel gejuich krijgen als hij, en zoals vele veroveraars zal hij een vreemde onder zijn gelijke zijn.’

‘Niemand zal zoveel angst en pijn veroorzaken als hij. Hij is de duivel op aarde die hel en verdoemenis over de mensen zal brengen. Twaalf jaar zal hij de macht beheersen en zes jaar zal hij oorlog tegen de wereld voeren. Miljoenen mensen zullen door zijn wil om het leven worden gebracht. De Antichrist zal van demonische afkomst zijn en zal zo’n charismatische macht uitstralen dat miljoenen zullen sidderen en miljoenen zullen hem bejubelen. Hij zal met de macht van zijn taal de massa aan zich onderwerpen en hoewel hij niets te bieden heeft, zal de massa hem geven wat hij wil.’

Centurie 3, kwatrijn 35

Uit het diepst van West Europa
zal uit arme lieden een jong kind geboren worden
die door zijn taal een grote massa zal verleiden
zijn faam zal nog groter worden in het Oostenrijkse rijk

Michel sluit zijn ogen, dan zegt hij plotseling: ‘Hitler, hij zal de verschrikkelijkste van allemaal zijn.’ Michel pakt een kwast van de schilder, neemt een pot met rode verf en loopt naar de muur. Hij blijft even voor de muur staan en schildert een groot, rood hakenkruis op de muur. ‘Wat is dat?’ vraagt Scaliger geschrokken. ‘Het teken van de dood’, zegt Michel. Hij gaat vermoeid op de bank zitten.

‘Ze zullen ook met luchtschepen naar de maan vliegen en ze zullen Mars en Jupiter betreden.’ ‘En dan?’ vraagt Scaliger. ‘Ik weet het nog niet. Iedere nacht ga ik de toekomst in. Vaak heb ik al gedacht dat ik het einde van alles zag. Ik zie overal vuur en vreselijke aardbevingen en kolkend water overal.’

”De mensen zijn nog nooit verstandig geweest. Altijd wordt het ergste bewaarheid en ieder nieuw wapen wordt gebruikt. Het is zo gevaarlijk dat jij je profetieën hebt gepubliceerd.”

Michel kijkt zijn vriend aan. ‘Het is een straf en het gaat maar door.’ ‘Mijn arme vriend’, zegt Scaliger. ‘Is er na deze rampspoed dan nog hoop voor de mensen?’ Michel kijkt bezorgd en haalt zijn schouders op. ‘Als de mensen begrijpen wat ik hen probeer te vertellen, kunnen ze hun lot veranderen. Alles kan ten goede keren als de mensen in de toekomst verstandig worden.’

Scaliger zucht. ‘De mensen zijn nog nooit verstandig geweest. Altijd wordt het ergste bewaarheid en ieder nieuw wapen wordt gebruikt. Toen ik hoorde dat je langs zou komen, wist ik niet wat ik moest doen. Het is zo gevaarlijk dat jij je profetieën hebt gepubliceerd. Je weet dat de inquisitie op je loert en als ze je oppakken om je te verhoren … Ik ben bang. Michel, ik heb iets voor je wat ik alleen aan jou durf toe te vertrouwen.’ Scaliger geeft hem een pakje dat zorgvuldig is dichtgesnoerd.

‘Wat is het?’ vraagt Michel nieuwsgierig. ‘Dat is het grootste geheim ter wereld. Het zijn de openbaringen van Johannes.’ ‘Maar die kent iedereen toch?’ ’Michel, dit is het origineel.’ Michel legt zijn hand op het pakje. ‘Wat staat erin?’ ‘Ik heb het nooit gelezen. Ik heb het nooit gedurfd.’

De openbaringen van Johannes

Eindelijk. Michel is thuis. Anna, zijn vrouw is blij dat hij weer thuis is en wil al zijn verhalen van zijn bezoek aan de majesteit en zijn bezoek aan Scaliger weten. Na enkele dagen weer thuis te zijn, komt Michel als in een trance zijn werkkamer uit. In de tuin stapelt hij droog hout op elkaar, legt het geschrift dat hij van zijn vriend Scaliger had gekregen erbovenop en steekt het hout aan. Het vuur laait fel op en wanneer het hout is opgebrand, ligt het ingepakte pak onbeschadigd in de smeulende as. ‘Wat is dat in Godsnaam?’ vraagt Anna. Michel pakt het boek uit de hete as. ‘Het is niet eens warm, het zijn de heilige openbaringen van Johannes.’

Anna slaat een kruis. Michel denkt na en loopt naar een van de twee waterputten in zijn tuin en gooit het boek erin. Hij laat de put dichtgooien en de stenen rand afbreken en zaait gras over de plek. ‘Niemand mag weten waar dit boek begraven ligt’, zegt hij tegen Anna. ‘Niemand.’

De dood van Hendrik

Centurie I Kwatrijn 35

De jonge leeuw zal de aarde overwinnen.
Op het slagveld in een gevecht van man tegen man.
Hij zal zijn ogen doorboren in een gouden kooi.
Twee wonden ineen, dan sterft hij een wrede dood.

Het is een feestdag. Het toernooi vindt plaats op 1 juli 1559. Overal wapperen er vlaggen en op de tribunes zitten de gasten. In de Koninklijke loge zit Catharina en heeft het boek ‘De Profetieën’ van haar vriend Michel in haar handen en drukt het boek bezorgd tegen haar borst. Koning Hendrik II en graaf Montgomery gaan een duel aan. De paarden dragen prachtige kleden ter bescherming tegen hun flanken, op de hoofden dragen de paarden kleurrijke verentooien. Er klinkt bazuingeschal. De koning en de graaf krijgen hun lansen aangereikt.

Catharina staat verschrikt op en rent het toernooiveld op. ‘Hendrik, doe het niet.’ ‘Waarom?’ vraagt hij en zet zijn gouden helm op zijn hoofd. ‘Alsjeblieft, Hendrik, doe het niet.’ Hendrik lacht naar Catharina. ‘Maak je niet belachelijk en ga aan de kant.’ Hendrik heft zijn hand naar Montgomery op, die doet aan de andere kant van het veld hetzelfde.

De ruiters laten hun lansen zakken en rijden op elkaar af. De koning is zeker van de overwinning. De graaf knijpt zijn ogen dicht en heeft de koning in zijn vizier. De paarden zijn fel. Het schuim staat op hun bekken en donder den op elkaar af. De toeschouwers kunnen niet meer blijven zitten. Iedereen juicht en springt op en kijkt vol spanning naar hun koning die op Montgomery afdondert.

De puntige, dodelijke lansen zijn naar elkaar gericht en raken elkaar, met een oerkracht knalt de lans van Montgomery tegen de gouden helm van Koning Hendrik II en stoot zijn dodelijke punt door het gouden vizier van de koning diep in zijn oog. Het bloed spuit door het vizier en druipt in zijn nek. Hendrik stort dodelijk getroffen van zijn paard. Catharina sluit haar ogen en loopt langzaam naar Hendrik. Ze is volkomen rustig en knikt. ‘Zo is het. Zo staat het geschreven en zo is het ook gebeurd.’

De gebroken lans van Montgomery heeft de gouden helm van de grote leeuw doorboord en steekt diep in zijn oog. Zijn bloed stroomt uit de helm. De koning wordt kreunend op een draagbaar gelegd en naar zijn tent gebracht. Montgomery kijkt Catharina wanhopig aan en weet niet wat hij moet zeggen. ‘Graaf,’ zegt Catharina plechtig. ‘U heeft geen schuld. Maar ik weet niet of ik u kan beschermen. U kunt het beste vandaag nog naar Engeland terugkeren. Gaat u nu.’

De graaf maakt een diepe buiging voor de koningin van Frankrijk en Catharina gaat de tent binnen naar haar stervende man. Hendrik sterft een vreselijke pijnlijke dood. Zijn zoon François wordt tot koning gekroond en Catharina neemt het regentschap op zich.

Bronvermelding:

→ Nostradamus & the millennium, John Hogue, Elmer BV, ISBN: 90 6120 649 9
→ De Koran, Kader Abdolah, De Geus, ISBN: 978 90 445 0913 7
→ Nostradamus de waarheid, Rob van der Wilk, Andromeda, ISBN: 90 5599 0965
→ Nostradamus, Knut Boeser, Bzztõh, ISBN: 90 5501 142 8

Dit artikel verscheen in 2010 in het tijdschrift Bloom (voorheen Para-Astro) en brengt een hulde aan wijlen Rob van der Wilk.

Vond je dit een boeiend artikel en wil je meer artikelen?

Abonneer je nu en ontvang één jaar lang alle edities van Bloom. Bespaar €20 en geniet van de voordelen.

Reacties

Een account is verplicht om te reageren. Log in of registreer je nu

Inloggen / registreren
Recente editie

Word een Bloom’er

 • >

  8 edities van het Bloom-tijdschrift op jaarbasis

 • >

  toegang tot alle leesartikelen uit het Bloom-tijdschrift + extra leesvoer

 • >

  EXCLUSIEF! bereken en lees (on)beperkt persoonlijke geboortehoroscopen

 • >

  kortingen op geselecteerde producten in de BloomShop

 • >

  unieke themahoroscopen: je Jaarhoroscoop 2024, Ascendanthoroscoop 2023-2024, je Chinese horoscoop 2024,...

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom