Bloom 3 is uit! Een ode aan Moeder Aarde >

Wedstrijdreglement

Krasbiljetten Tijdschrift Bloom januari 2019

1 - Bloom organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden veronderstellen doorgaans een contactneming van de deelnemer via een sms met een GSM.

2 - Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

3 - Het wedstrijdreglement kan door eenieder worden opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan BLOOM op het volgend adres: Bloom, Gentseweg 160 / 1, 8792 Waregem, en ten laatste acht dagen voor de einddatum van de betrokken wedstrijd.

4 - Bloom kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

5 – De wedstrijd vangt aan met het tijdschrift Bloom januari (in de winkels op 20 december 2018, abonnees ontvangen het tijdschrift in de week van 23/12) en eindigt op 20 februari 2019 om 23.59 uur.

5 - De prijs voor 1 SMS of voor een deelname wordt bij elke wedstrijd duidelijk en op een zichtbare plaats vermeld.

6 - Voormelde kosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste gelegd worden van, of gerecupereerd worden bij Bloom.

7 - De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op toeval; winnaar(s) worden ad random gekozen via de computer of via schiftingsvraag.

8 - Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald en de verzending is gebeurd, ziet RONDOM af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.

9 - Bloom is niet verantwoordelijk voor verlies van de prijs tijdens transport of verzending.

10 - Bloom kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. Bloom kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen. De verzendkosten zijn ten laste van de winnaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11 – Bloom-organisatoren van de wedstrijden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

12 - Door deel te nemen aan de wedstrijd via SMS geeft de deelnemer de toestemming aan Bloom om aan de hand van zijn/haar telefoonnummer zijn/haar thuisadres en naam op te zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen bezorgen.


13 - De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage, verbetering en zelfs schrapping van deze gegevens mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan Bloom.

14 - Bloom mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en uitreiking van de prijzen.

15 - De persoonsgegevens die de deelnemer aan Bloom meedeelt, worden opgenomen in bestanden van Bloom en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, direct marketing, direct marketing voor derden, marktonderzoek en ter preventie van fraude en inbreuken.

16 - Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

17 - Druk-, spel- , zet- of dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Bloom.

18 - Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet om te zetten in valuta. 


19 - Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met Bloom op 056/48.49.52, met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen of winnaars telefonisch worden meegedeeld.

20 - Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan BLOOM op het volgend adres: Bloom, Gentseweg 160 / 1, 8792 Waregem, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

21 - Bloom brengt de winnaars op de hoogte via SMS of persoonlijk schrijven.

22 - Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter buiten de wil van Bloom om een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Indien desbetreffende prijzen buiten de wil om van Bloom niet meer beschikbaar zouden zijn kunnen ter vervanging gelijkwaardige producten geleverd worden.

23 - Alle prijzen blijven twee maanden ter beschikking van de winnaar(s) vanaf de datum dat de winnaar persoonlijk verwittigd werd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen zijn rechten op de desbetreffende prijs.

Succes!

Contacteer Bloom

BLOOM BV - Bloom, Gentseweg 160 / 1 - 8792 Waregem
Tel: (+32)(0)56 48 49 52 – contact@bloom.be

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom