2 juni 2024 - Spirituele Bloom Fair Stadsfeestzaal Aarschot >

Telefoon- en chatdienst

Juridische informatie omtrent Bloom.be

Deze website wordt online gebracht en gehost onder de verantwoordelijkheid van Bloom CVBA met volgend adres:

Maatschappelijke zetel: Bloom BV - Gentseweg 160 / 1 - 8792 Waregem
Algemeen e-mailadres
: contact@bloom.be Telefoonnummer: +32 56 48 49 52
BTW-nummer
: BE0430 009 908

Toepassingsgebied van deze overeenkomst

Bloom stelt zich als doel om het gebruik en de betaling van telefoondiensten (hierna genoemd de 'Inhoudelijke Diensten') te ondersteunen die aangeboden worden door Art of Mediums en Mediumchat (hierna genoemd partijen anderzijds).

Via het technisch platform linkt Bloom u door naar de Inhoudelijke Diensten van partijen anderzijds. Deze dienst van Bloom wordt aangeduid als doorlinkservice. Toegekend door het college van de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit OPTA/CNB/20094332. De vergoeding die u betaalt, heeft betrekking op het gebruik van de service bij partijen anderzijds. Bloom is zelf niet betrokken bij de levering van de inhoudelijke dienst, doch haar rol is beperkt tot de levering van een doorlinkdienst.

Beperking van de aansprakelijkheid

Bloom kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die door partijen anderzijds werden veroorzaakt.

Geen aansprakelijkheid voor de inhoud geleverd door derden

Bloom kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de Inhoudelijke Diensten die door de partijen anderzijds worden geleverd. De Inhoudelijke Diensten worden geleverd door onafhankelijke derden die volledig aansprakelijk blijven voor de door hen geleverde diensten. Bloom doet alle redelijke inspanningen om te vermijden dat illegale inhoud op haar website wordt geplaatst. Wanneer Bloom op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van illegale inhoud op haar website, zal Bloom alle redelijke inspanningen leveren om deze inhoud zo spoedig mogelijk te verwijderen. Bloom moedigt u ten zeerste aan om illegale activiteiten waarmee u op deze website geconfronteerd zou worden, te melden.

Geen aansprakelijkheid voor technische schade

Bloom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of voor schade die u zou kunnen lijden door gebruik te maken van de Inhoudelijke Diensten die via partijen anderzijds worden geleverd.

Geen aansprakelijkheid voor hyperlinks op websites van derden

Websites die in het bezit, onder de controle of het beheer zijn van derden kunnen koppelingen (hyperlinks) bevatten naar deze Website. Bloom heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen enkele invloed of inbreng omtrent de inhoud of andere karakteristieken van deze websites.

Verplichtingen van de gebruiker

U dient tenminste achttien jaar oud te zijn of – indien toepasselijk wetgeving vereist dat u ouder moet zijn om de Inhoudelijke Diensten wettelijk te mogen gebruiken – minstens zo oud als vereist in die wetgeving. Buiten hetgeen reeds in andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden is bepaald, engageert u u als gebruiker in het bijzonder om:

a) de website als een goed huisvader te gebruiken, op een manier die redelijk is en op een wijze die niet ingaat tegen deze gebruiksvoorwaarden;
b) geen enkel middel, software of methode te gebruiken die de goede werking van deze website belemmert of tracht te belemmeren. Verder verplicht u u ertoe om geen enkele actie te ondernemen die een onredelijke of disproportioneel grote last legt op de infrastructuur van de website (die de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website zou kunnen veroorzaken) of die de inhoud van de website zou kunnen belasten;
c) de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of met het oogmerk schade te berokkenen aan de reputatie van Bloom of van een derde;
d) niet zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Bloom de website met een andere website te koppelen. Wanneer Bloom vaststelt of redelijkerwijze mag vermoeden dat u één van de bovenstaande bepalingen [letter a) tot d)] hebt geschonden of andere verplichtingen die voortkomen uit deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden, dan kan Bloom u de toegang tot het geheel of een gedeelte van de website ontzeggen.

Indien u meer uitleg of enige verduidelijking wenst omtrent deze gebruiksvoorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met Bloom op één van de volgende wijzen:

Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden

De nietigheid en/of onuitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen uit deze
gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

Wijzigingen aan de prijzen en aan de gebruiksvoorwaarden

Bloom heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst aan te passen, bij te werken of te vervolledigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruikersovereenkomst zelf regelmatig na te kijken. Als u de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u met de wijzigingen instemt en deze aanvaardt.

Bovendien wijst Bloom elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de Gebruikersovereenkomst, alsook van die van partijen anderzijds.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruikersovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met het gebruik van onze website of dat voortkomt uit de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden en/of de
Privacyverklaring zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van Kortrijk die het Belgisch recht zullen toepassen, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom