26 mei 2024 - Spirituele Bloom Fair Park ter Walle Menen >

Exposant bij Bloom: algemene voorwaarden

Spirituele Beurs Bloom Fair Header nieuwsbrief

Spirituele Beurs Agenda Zomer & Najaar 2024

Bekijk hier alle data en locaties waarop de Spirituele Bloom Fairs van Bloom in het voorjaar 2024 neerstrijken, alsook voor de twee Summer Bloom Fests zomer 2024 (Diest en Oostende).

Meer informatie voor standhouders

Op de informatiepagina voor standhouders krijgt u een antwoord op al uw vragen. Blijft er nog iets onduidelijk?
Contacteer ons dan gerust: Bloom BV - Gentseweg 160 - 8792 Waregem - Tel: (+32)(0)56 48 49 52contact@bloom.be

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk evenement dat door Bloom BV wordt georganiseerd, hierna te noemen de organisator. Bij inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan diegene, die bij inschrijving de overeenkomst van deelname heeft aangegaan met de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers.
2. Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer gesloten overeenkomst.
3. Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.
4. De organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding. In geval de vastgestelde data gewijzigd worden, blijft de met de deelnemer gesloten overeenkomst van deelname ongewijzigd van kracht, tenzij de deelnemer binnen acht dagen per aangetekende brief kenbaar maakt de overeenkomst te willen beëindigen.

Artikel 1: Vertegenwoordiging

1. Deelnemer is gehouden de inlichtingen te verstrekken, die van hem/haar worden gevraagd op het gebied van- en in verband met zijn/haar deelname.
2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers beperkingen op te leggen ter zake van de door deze deelnemer te voeren producten of te verlenen diensten.
3. De deelnemer is - ten aanzien van de opbouw, beursdagen en afbouw - verplicht de voorschriften en aanwijzingen van of namens de organisator, brandweer, beveiliging of andere functionarissen, belast met het handhaven van orde en veiligheid, op te volgen.

Artikel 2: Betaling standgeld & kosten annulatie

1. Het is de organisator voorbehouden om door overmacht te besluiten de beurs geen doorgang te laten vinden. De overeenkomst van de huur en verhuur wordt dan als vervallen beschouwd en reeds verrichte betalingen worden gerestitueerd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of vergoeding van de gemaakte kosten.
2. De overeenkomst van deelname kan niet door de deelnemer eenzijdig worden gewijzigd of ingetrokken.
3. Betaling van het standgeld geschiedt na ontvangst van de factuur voor deelname. Daarin staat de termijn waarbinnen de factuur dient vereffend te worden. Betaling geschiedt ten laatste op twee dagen voor de beursdag zelf. (zie Summer Bloom Fests afwijking)*
4. Indien de deelnemer door bijzondere omstandigheden verhinderd is van de door hem gehuurde ruimte gebruik te maken, kan hij middels een schriftelijk verzoek aan de organisator een aanvraag tot annulering indienen. De organisatie is gemachtigd zonder verdere ingebrekestelling de deelnemer een vergoeding in rekening te brengen volgens onderstaande percentages van het totaal overeengekomen standhuurbedrag:

*Summer Bloom Fests (afwijking)

In het geval van de Summer Bloom Fests (outdoor events) werken wij met een saldofactuur van 30% bij inschrijving.
Het resterend saldo van 70% wordt een maand voor het eigenlijke event gefactureerd, welke betaalbaar is binnen de twee weken.

Annulatiekosten

 • Indien geannuleerd wordt voor 10 werkdagen, dan wordt een vaste administratiekost van €25 excl. BTW in rekening gebracht.
  Uitzondering
  : bij annulatie van de inschrijving voor het outdoor Summer Bloom Fest wordt een annulatiekost van 30% in rekening gebracht bij een annulatie voor 10 werkdagen.
 • Bij annulering tot 10 werkdagen voor het evenement: 30% van het standgeld.
  Met betrekking tot het Summer Bloom Fest: 50% van het standgeld indien geannuleerd wordt tot 10 werkdagen voor het event.
 • Bij annulering van 3 werkdagen tot daags voor het evenement: 50% van het standgeld.
  Met betrekking tot het Summer Bloom Fest: 70% van het standgeld indien geannuleerd wordt tot 3 werkdagen voor het event.
 • 100% van de standhuur indien de stand niet ingenomen wordt op de dag van het evenement.

Een schriftelijke annulatie kan verstuurd worden via email: contact@bloom.be of per post: Bloom BV - Gentseweg 160 / 1 - 8792 Waregem.

Standhouders die tijdens een beursseizoen (5 beurzen per voorjaar of 5 beurzen per najaar) aan ten minste 5 events (annulatie exclusief) deelnemen, kunnen bij ziekte, verlet etc. de JOKER inroepen. Voor deze standhouders worden er geen annulatiekosten in rekening gebracht. De Joker kan echter slechts eenmalig worden ingezet per beursseizoen. Deze joker kan niet ingezet worden tijdens het Summer Bloom Fest. Voor alle overige standhouders gelden de annulatievoorwaarden zoals hierboven vermeld.

5. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer alle kosten van rechtsbijstand, de gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% over de verschuldigde geldsom bedragen.
6. Onder meer komen ten laste van de deelnemer; alle declaraties van advocaten en procureurs, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, alle kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus.
7. Indien de deelnemer na daartoe in gebreke te zijn gesteld de deelnameprijs, of enig ander aan de organisator verschuldigd bedrag niet, niet geheel, of niet tijdig te voldoen, heeft de organisator het recht om de overeenkomst van deelname onmiddellijk nietig te verklaren. In dit geval blijft de deelnemer alle gemaakte kosten verschuldigd aan de organisator, die tot en met het nietig verklaren van de overeenkomst zijn gemaakt.
8. In geval de deelnemer op het evenement verstek laat gaan heeft de organisator het recht de overeenkomst met de deelnemer zonder rechtelijke tussenkomst onmiddellijk als nietig te verklaren waarbij de organisator recht heeft op 100% van de reeds betaalde of verschuldigde deelnameprijs vermeerderd met in verband met zijn deelname te zijnen behoeve door, of door tussenkomst van de organisator gemaakte kosten en aangegane verplichtingen.
9. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die niet voldaan hebben aan hun betalingsverplichting, de toegang tot de beurs te ontzeggen.
10. Deelnemer staat in voor de betaling van alle aan de organisator verschuldigde kosten in de meest ruime zin, verband houdend met zijn/haar deelname, onverschillig of deze zijn veroorzaakt door de deelnemer zelf, dan wel door derden ingeschakeld bij de verzorging van zijn/haar deelname.

Artikel 3: Bezoekersaantallen

1. De organisator garandeert vooraf geen bezoekersaantallen en geeft geen waarborg van verkoopresultaten.

Artikel 4: Orde, bewaking, veiligheid

1. De organisator zorgt voor de handhaving van de orde en draagt zorg voor de bewaking binnen de ruimte(n) waarin de beurs wordt gehouden op de daarvoor vastgestelde data en uren. Zij geeft zodanige voorschriften, bepalingen of aanwijzingen als zij in het belang van een ordentelijk verloop van de beursvoorbereiding-, opbouw,-, uitvoering en afbouw en in het kader van de algemene veiligheid en zorgvuldigheid nodig acht. De organisator en (plaatselijke) autoriteiten als brandweer en politie hebben daarom te alle tijd vrije toegang tot de stand(s) van de deelnemer.
2. De organisator regelt en beperkt zo nodig de openstelling voor het publiek, en stelt de toegangsprijs vast.
3. De deelnemer heeft gedurende de data dat het evenement voor het publiek toegankelijk is vrije toegang tot de beurs vanaf een uur voor het openingsuur voor het publiek tot een uur na het sluitingsuur voor het publiek.
4. De deelnemer is verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door de organisator uitgevaardigde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen, onverminderd de verplichting zich te gedragen naar de door de overheid en haar diensten in het belang van de veiligheid en openbare orde gegeven voorschriften.
5. Aan de deelnemer die naar het uitsluitend oordeel van de organisator de orde verstoort, zich misdraagt of zich niet overeenkomstig de voorschriften in de vorige artikelen gedraagt, kan het verdere recht van toegang tot de gehuurde ruimte(n) waarin de beurs wordt gehouden door de organisator worden ontzegd, terwijl hij terstond daaruit kan worden verwijderd.
6. In het geval de deelnemer zich niet overeenkomstig de bepalingen volgens deze algemene voorwaarden houdt is de organisator tevens gerechtigd, na de deelnemer daartoe in gebreke te hebben gesteld, alle noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen en zonder enige formaliteit of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst van deelname als onmiddellijk ontbonden te beschouwen, de gehuurde ruimte te ontruimen en te ontdoen van de aanwezige standbouw en inrichting en de geëxposeerde artikelen te doen opslaan, en het wegnemen van al hetgeen door deelnemer in strijd met de bedoelde voorschriften, bepalingen en aanwijzingen is geplaatst, gebouwd of aangebracht, een en ander op kosten en risico van de deelnemer, zonder dat de deelnemer enig recht kan doen gelden op restitutie van gelden of op vergoeding van schade in welke vorm, of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. In dit geval blijven alle door de deelnemer jegens de organisator aangegane verplichtingen onverminderd van kracht.
7. Het is de deelnemer niet toegestaan de nooduitgangen te gebruiken behalve voor de bedoelde noodgevallen. In verband met bewaking en het bezoekers entree-overzicht is nadrukkelijk verboden het gebruik voor aan- en /of afvoer gedurende de uren dat het evenement is geopend voor publiek.
8. De deelnemer dient zich op de toegestane uren alleen toegang te verschaffen via de daarvoor bedoelde ingang(en) en zich bij binnenkomst te melden aan de daartoe ingerichte balie en bij vertrek de ruimte(n) te verlaten via de daarvoor bedoelde uitgangen. Het verlaten bij sluiting van het evenement via de nooduitgangen is niet toegestaan.
9. De deelnemer is verplicht akkoord te gaan met de plaatsing van brandblusapparatuur in of aan de stand indien de omstandigheden dat verlangen dan wel een zodanige aanpassing in zijn plaatsing of inrichting toe te staan dat voorzieningen als elektriciteitskasten, brandhaspels en andere nutsaansluitingspunten ten behoeve van het algemeen functioneren of de veiligheid van het evenement daardoor zijn gewaarborgd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid, risico, verzekering

1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de opbouw, afbouw en inrichting van diens stand binnen de daarvoor gestelde tijden. Zoals vermeld wordt aan de consultenstand een tafel en drie stoelen ter beschikking gesteld. Voor een verkoopstand: de benodigde tafels zodat deze de afmetingen van de stand niet overtreffen. De aankleding van de stand gebeurt door de standhouder in kwestie en bestaat uit niet-brandbare materialen.
2. Deelname aan de beurs is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De organisator stelt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en schade aan goederen of constructies van de standhouder. De organisator verplicht er zich toe een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan.
3. Deelnemer is zelf aansprakelijk voor de schade, die door toedoen, of nalatigheid van hem/haarzelf, zijn/haar personeel of zijn/haar lasthebbers dan wel door zijn/haar inzendingen aan de organisator worden toegebracht.
4. De deelnemer is eraan gehouden de tafels en stoelen na de beurs achter te laten. Verdwijning van materiaal wordt integraal aangerekend aan de standhouder.
5. De standhouders wordt eraan gehouden de standplaats netjes achter te laten.

Artikel 6: Overige regelingen

1. De organisator is er niet verantwoordelijk wanneer bezoekers van het evenement niet aanwezig zijn op geplande afspraken met de deelnemer.
2. De zaalopstelling wordt in geen enkel geval door de deelnemer gewijzigd. Bij deze inbreuk ziet de organisator er zich toe gemachtigd om de deelnemer de toegang tot het event te ontzeggen, zonder dat er een terugbetaling van het standgeld dient plaats te vinden.
3. De organisator behoudt zich het recht om standhouders te weigeren voor beursdeelnames zonder opgave van redenen.
4. Bij inschrijving gaat u akkoord met de voorwaarden die in de beurskit gestipuleerd staan, zo ook met betrekking tot de voorwaarden bij het geven van 1-op-1-consulten. Een tarievenformulier is hierbij verplicht. De deelnemer biedt in dit geval minimaal 2 formules aan met een maximum van €50/sessie.
5. Ten aanzien van de uitvoering van deze algemene voorwaarden van de door de organisator krachtens deze algemene voorwaarden gegeven voorschriften en bepalingen en van andere overeenkomsten ter zake van deelname tussen deelnemer en de organisator, kiest deelnemer domicilie ten kantore van de organisator.
6. Alle geschillen, ontstaan uit deelname of uit de toepassing van deze algemene voorwaarden dan wel andere overeenkomsten ter zake van het evenement of krachtens deze algemene voorwaarden door de organisator gegeven voorschriften en bepalingen worden beoordeeld naar Belgisch recht en zonodig onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter, bij de rechtbank te Kortrijk.
7. In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de organisator. Dit reglement is te allen tijde kosteloos bij de organisator op te vragen.

Contacteer Bloom

BLOOM BV - Bloom BV - Gentseweg 160 - 8792 Waregem
Tel: (+32)(0)56 48 49 52contact@bloom.be

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom