Summer Bloom Festivals - Diest & Oostende - tickets >

Adverteren: algemene voorwaarden

Prijzen/informatie

Bent u op zoek naar de advertentiemogelijkheden die Bloom aanbiedt, zowel online (website), offline (print) als tijdens onze events? Ga via deze link naar de desbetreffende pagina en ontdek als (potentiële) adverteerder wat Bloom voor u kan betekenen.

Bent u eerder op zoek naar onze algemene voorwaarden? Kijk dan op deze pagina verder.

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden beheersen de volledige contractuele relatie tussen Bloom en de klant, met uitsluiting van diens algemene voorwaarden. Elke wijziging, afwijking of toevoeging dient het voorwerp van een geschreven overeenkomst uit te maken. De niet-uitoefening door Bloom van haar rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden kan niet beschouwd worden als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

2. Enkel de klant is aansprakelijk voor eventuele fouten in het geleverde publiciteitsmateriaal. Advertenties opgesteld in een andere taal dan deze van de betrokken uitgave kunnen door Bloom op eigen initiatief en op kosten van de klant vertaald worden, dan wel dat Bloom aan de klant vraagt voor deze vertaling te zorgen. Bloom wordt door de levering van het materiaal eigenaar hiervan, en mag dit na gebruik ervan vernietigen, tenzij de klant zich hiertegen schriftelijk verzet ten laatste bij de levering ervan met het oog op hergebruik door Bloom.

3. Bloom mag eenzijdig beslissen tot weigering of uitstel van publicatie of uitzending, zonder mogelijkheid van verhaal of schadevergoeding voor de klant. Zij mag op de wijze die zij passend acht aanduiden dat de publicatie of uitzending een advertentie betreft.

4. De klant is als enige verantwoordelijk voor inhoud en vorm van het publiciteitsmateriaal. Enkel hij is aansprakelijk voor schade die derden hierdoor lijden, en hij zal Bloom op eigen kosten en onvoorwaardelijk vrijwaren voor vorderingen van derden tegen Bloom, en op haar vraag zonder verwijl tussen komen in een door een derde tegen Bloom ingeleide procedure. Zowel gerechtskosten, erelonen van advocaten en deskundigen als schade vergoedingen en intresten waartoe Bloom zou veroordeeld worden, kunnen door haar op de klant verhaald worden.

5. De klant is verantwoordelijk voor het voorafgaandelijk bekomen van de toestemming van de titularissen van auteursrechten van de teksten, slogans, foto’s, beelden, geluid en grafische elementen die in het publiciteitsmateriaal voorkomen. Wat de foto’s en beelden aangaat, wordt de klant tevens geacht toestemming tot publicatie te hebben bekomen van de eventuele gefotografeerden.

6. Het te gebruiken publiciteitsmateriaal wordt door de klant tijdig geleverd op de zetel van Bloom, volgens de specificaties van de technische fiche. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal. Het moet beantwoorden aan de bijzondere eisen van het betrokken medium en de technische fiche verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag. De klant doet afstand van elk mogelijk verhaal hieromtrent. Indien het materiaal niet gebruiksklaar is, zullen de kosten aan de klant gefactureerd worden. Bloom is niet aansprakelijk voor technische fouten bij laattijdige levering van het materiaal.

7. Alle facturen zijn contant betaalbaar aan Bloom, en brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op tegen 1 % per begonnen kalendermaand. Daarnaast heeft Bloom het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten onmiddellijk te staken, en om de bedragen van de openstaande facturen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 40 EUR, wegens de bijkomende administratieve kosten van niet-betaling, onverminderd het recht van Bloom vergoeding te vorderen van alle hieruit voortvloeiende schade. Het niet betalen van een factuur op haar vervaldag maakt de betaling van alle andere zelfs nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

8. Alle eventuele bank- of hiermee verwante kosten alsmede de BTW zijn ten laste van de klant.

9. Elke persoon die een advertentie-opdracht geeft, zelfs als bemiddelaar, is hoofdelijk verantwoordelijk voor de advertentie die hij laat plaatsen en voor de voldoening van de factuur, zelfs wanneer deze factuur aan een derde wordt gericht.

10. De klant kan een bestelling of lopende opdracht niet annuleren of onderbreken; de bestelling zal volledig gefactureerd worden.

11. Klachten of protesten betreffende de geplaatste advertenties of de facturen dienen per aangetekende brief te worden gericht aan Bloom binnen 8 dagen na de verschijning. Ingediende klachten schorsen de betalingsverplichtingen niet. De klant erkent dat de verantwoordelijkheid van Bloom in elk geval beperkt is tot enerzijds het voor de advertentie door Bloom gefactureerde bedrag, en anderzijds tot de bewezen rechtstreekse schade.

12. Elk geschil m.b.t. deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en wordt beslecht door de bevoegde rechtbanken te Kortrijk.

13. Bloom is niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden o.m. maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. Bloom dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de overmacht.

Contacteer Bloom

BLOOM BV - Bloom BV - Gentseweg 160 / 1 - 8792 Waregem
Tel: (+32)(0)56 48 49 52 – contact@bloom.be

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom