Summer Bloom Festival - Oostende - tickets >

Algemene voorwaarden // Bestellen bij Bloom

Bloom BV
Gentseweg 160
BE - 8792 Waregem
M: contact@bloom.be
T: +32(0)56/48.49.52
BTW-nummer: BE0430 009 908

1. In deze algemene voorwaarden krijgen de gebruikte termen de volgende betekenis. De verkoper/ondernemer: Bloom BV, die de goederen te koop aanbiedt, via internetwinkels aan de klant. De klant/consument: een natuurlijke persoon die goederen aankoopt via de internetwinkels van de verkoper, zijnde Bloom BV.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Bij afwijkingen in algemene en bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere steevast voorrang.

Productaanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in sectie 'Productaanbod', tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
 • de in artikel 'Productaanbod' lid 2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Voorwaarden

1. De verkoper, is niet verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van de levering, vanaf deze is afgeleverd.

2. Hoewel wij veel moeite en zorg besteden aan deze website, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie die hierop verschijnt correct is. Alle informatie wordt als "as-is" aangeboden. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke soort dan ook door raadpleging, gebruik of onmogelijkheid van gebruik door deze website (http://www.bloom.be).

3. De prijzen die op deze website verschijnen, kunnen onderhevig zijn aan fouten en zijn daarom niet bindend.

4. Bij het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van de verkoper, zoals vermeld op de site.

5. Bestellingen worden vooraf betaald, door één van de door ons aangeboden betaalsystemen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6. Alle informatie op deze website is beschermd door het Auteursrecht en de Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verkregen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloom.

7. De klant kan op simpel verzoek een factuur ontvangen van zijn bestelling. Klanten die bij de bestelling hun BTW nr. of ondernemings nr. opgeven, ontvangen automatisch een factuur van hun bestelling.
5. Bloom biedt twee mogelijkheden aan om producten te bestellen, nl.

o Overschrijving op bankrekening
U bestelt uw product(en) op deze website. Indien wij uw betaling via overschrijving hebben ontvangen, sturen wij deze op naar uw adres.
BELGIË
: storten op het rekeningnummer: BNP Paribas: BE21 285-0554523-03 van Bloom, Gentseweg 160, 8792 Waregem.
NEDERLAND
: overschrijven op Postbank 5914052 van Bloom, Postbus 350, 4560 AJ Hulst.

o Betaling via Paypal, Visa, Mastercard of Ideal, KBC, Belfius
Volg het keuzemenu en bij afronding van uw bestelling kan u uw betalingswijze aanvinken.

8. De opgegeven leveringstermijn is louter indicatief, en geeft de klant niet de mogelijkheid om enig recht te kunnen verhalen bij de verkoper. Eventuele schade opgelopen door de klant door overschrijding van de leveringstermijn, kan niet verhaald worden op de verkoper, zijnde Bloom BV.

9. De klant moet bij klachten aangaande de levering, deze gedetailleerd binnen de 14 dagen schriftelijk bekend maken aan de verkoper. Zo niet, vervallen de rechten van de klant aangaande deze klachten ten overstaande van de verkoper. Eventuele retourzendingen, zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

10. Bij overmacht kan van de verkoper, zijnde Bloom BV, geen schadevergoeding geëist worden, tenzij bij opzet of grove nalatigheid van de verkoper.

11. De verkoper heeft het recht om bestellingen en offertes te weigeren.

12. Bij laattijdige betaling, (30 dagen na bestel- of factuurdatum) zal een verwijlinterest van 10% op jaarbasis aangerekend worden, met een minimum van 25 euro excl. BTW. Alle kosten voor het innen van betalingen en verwijlinteresten van bestellingen en/of facturen, vallen onherroepelijk ten laste van de koper.

13. Al de prijzen in deze webwinkel, zijn uitgedrukt in euro's en inclusief btw, tenzij anders vermeld. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk medegedeeld.

14. Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door de verkoper, zijnde Bloom BV.

15. Alle afwijkingen op deze algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te gebeuren om geldig te zijn.

16. Ieder geschil met betrekking tot deze websites (http://www.bloom.be en http://www.bloommag.nl)) valt onder het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Kortrijk, België zijn bevoegd.

Verzenden / levering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Bloom zal bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding zal de ondernemer Bloom het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij de verzending van uw pakket worden verzendkosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de dikte van het pakket wordt dit €2 (<3 cm dikte) of 4,95 (>3 cm dikte) (voor BE en NL). Voor digitale versies worden er geen portkosten in rekening gebracht.

Retourneren

U kan afzien van een aankoop binnen de 14 (veertien) dagen na bestelling van het product. Gelieve hiervoor contact op te nemen met hallo@bloom.be of bel ons op: +32(0)56/48.49.52.

De klant moet bij klachten aangaande de levering, deze gedetailleerd binnen de 14 dagen schriftelijk bekend maken aan de verkoper. Zo niet, vervallen de rechten van de klant aangaande deze klachten ten overstaande van de verkoper. Eventuele retourzendingen, zijn ten laste van de klant. Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd.

U kunt onbeschadigde artikelen retourneren als:

 • U het artikel retourneert binnen de zichttermijn van 14 dagen.
 • De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling.
 • Het artikel in originele staat is. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • De pakbon of de (kopie) factuur meestuurt in de verpakking
 • De verpakking dient in zijn originele en ongeopende staat terug te keren.

Voor een snelle en correcte afhandeling is het belangrijk dat u het artikel eerst retour meldt via bovenstaand mailadres of telefoonnummer.

Voor een door de klant geannuleerde of teruggezonden bestelling draagt de consument alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

De klant heeft retourrecht binnen de 14 dagen na ontvangen van de bestelling. De retourkosten van de bestelling, zijn ten laste van de klant. De terugbetaling geschiedt na mindering van de reeds gemaakte kosten (verzendingskosten en forfaitaire administratiekosten).


Zaken die niet geretourneerd kunnen worden:

1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; die duidelijk persoonlijk van aard zijn (horoscopen, mailconsulten, WhatsAppconsulten...);
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (tickets voor events, abonnementen op Bloom,... Tickets worden enkel terugbetaald of omgeruild indien het event in kwestie wordt afgelast door de organisatie. Bij overmacht worden de tickets sowieso omgeruild. In alle andere gevallen te wijten aan de koper (bijvoorbeeld bij ziekte, verlies, diefstal, beschadiging, overmacht,…) worden er geen tickets terugbetaald, noch omgeruild in enige andere waarden. Er kan ook geen schadevergoeding of enige andere vergoeding van Bloom BV gevorderd worden.
c. inschrijvingsgelden voor (online) cursussen en/of workshops.
d. voor losse tijdschriften en abonnementen op Bloom.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Bloom en geniet 5% korting in de Bloom Shop.
Wekelijks ontvang je inspirerende leesartikelen, promoties en zoveel meer.
De kortingscode ontvang je in je mailbox.
Have a magical day!
Bloom